Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Willhem fortsätter att utvecklas stabilt

Delårsrapport januari-september 2020:

  • Intäkterna ökade till 1 771 Mkr (1 685), motsvarande en ökning på 5,1 procent.
  • Driftnettot uppgick till 1 132 Mkr (1 037), en ökning med 9,2 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 7,2 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 43 216 Mkr (38 146).
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 255 Mkr (1 106), vilket motsvarar en värdeökning på 3,0 procent (3,0).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -421 Mkr (-804).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 431 Mkr (744).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 936 Mkr (824), varav 742 Mkr (717) avser investeringar i befintliga fastigheter och 194 Mkr (107) avser nyproduktion.
  • Willhem har under perioden förvärvat 41 lägenheter i Helsingborg samt 44 lägenheter i Malmö.
  • Avtal har tecknats om förvärv av 870 nyproducerade lägenheter i Stockholm. Affären omfattar sex hyresrättsprojekt varav två tillträddes i februari. Avtalat fastighetsvärde uppgick till drygt 2 mdr. I november justerades avtalen till att gälla fem projekt med totalt 732 lägenheter till ett avtalat fastighetsvärde om cirka 1,8 mdr.
  • Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget.


Kommentar från vd Mikael Granath:

Vi har haft en fortsatt god resultatutveckling under perioden. Driftnettot uppgick till 1 132 Mkr, en ökning med 9,2 procent. Överskottsgraden uppgick till 63,9 procent. För vår del har situationen med covid-19 hittills haft begränsade effekter. Avtal om ett större förvärv med 732 nyproducerade lägenheter i Stockholmsområdet har tecknats under året. Utöver det har mindre förvärv gjorts i Malmö och Helsingborg. Ett projekt med 337 lägenheter i Eskilstuna har tillträtts och inom vår egen nyproduktion har 79 bostäder färdigställts. Willhem har en fortsatt stabil ställning som bostadsaktör.”

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 klockan 08.00.

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden