Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Willhem fortsätter att utvecklas stabilt

Delårsrapport januari-september 2020:

  • Intäkterna ökade till 1 771 Mkr (1 685), motsvarande en ökning på 5,1 procent.
  • Driftnettot uppgick till 1 132 Mkr (1 037), en ökning med 9,2 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 7,2 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 43 216 Mkr (38 146).
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 255 Mkr (1 106), vilket motsvarar en värdeökning på 3,0 procent (3,0).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -421 Mkr (-804).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 431 Mkr (744).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 936 Mkr (824), varav 742 Mkr (717) avser investeringar i befintliga fastigheter och 194 Mkr (107) avser nyproduktion.
  • Willhem har under perioden förvärvat 41 lägenheter i Helsingborg samt 44 lägenheter i Malmö.
  • Avtal har tecknats om förvärv av 870 nyproducerade lägenheter i Stockholm. Affären omfattar sex hyresrättsprojekt varav två tillträddes i februari. Avtalat fastighetsvärde uppgick till drygt 2 mdr. I november justerades avtalen till att gälla fem projekt med totalt 732 lägenheter till ett avtalat fastighetsvärde om cirka 1,8 mdr.
  • Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget.


Kommentar från vd Mikael Granath:

Vi har haft en fortsatt god resultatutveckling under perioden. Driftnettot uppgick till 1 132 Mkr, en ökning med 9,2 procent. Överskottsgraden uppgick till 63,9 procent. För vår del har situationen med covid-19 hittills haft begränsade effekter. Avtal om ett större förvärv med 732 nyproducerade lägenheter i Stockholmsområdet har tecknats under året. Utöver det har mindre förvärv gjorts i Malmö och Helsingborg. Ett projekt med 337 lägenheter i Eskilstuna har tillträtts och inom vår egen nyproduktion har 79 bostäder färdigställts. Willhem har en fortsatt stabil ställning som bostadsaktör.”

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 klockan 08.00.

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden