Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Willhem utvecklas fortsatt starkt i en osäker tid

Delårsrapport januari-juni 2020:

  • Intäkterna ökade till 1 175 Mkr (1 123), motsvarande en ökning på 4,6 procent.
  • Driftnettot uppgick till 725 Mkr (663), en ökning med 9,4 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 7,7 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 42 088 Mkr (37 489).
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 479 Mkr (890), vilket motsvarar en värdeökning på 1,2 procent (2,4).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -419 Mkr (-531).
  • Resultat efter skatt uppgick till 580 Mkr (603).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 584 Mkr (552), varav 461 Mkr (472) avser investeringar i befintliga fastigheter och 123 Mkr (80) avser nyproduktion.
  • Willhem har under perioden förvärvat 41 lägenheter i Helsingborg samt 44 lägenheter i Malmö.
  • Avtal har tecknats om förvärv av 870 nyproducerade lägenheter i Stockholm. Affären omfattar sex hyresrättsprojekt varav två tillträddes i februari. Avtalat fastighetsvärde uppgick till drygt 2 mdr. 
  • Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Det är fortfarande svårt att förutse alla konsekvenser. Hittills har Willhems verksamhet inte påverkats negativt ur ett finansiellt perspektiv. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget.

Kommentar från vd Mikael Granath:

” Vi kan konstatera att Willhem, i en tid med stor oro i omvärlden, levererar ett starkt första halvår resultatmässigt. Driftnettot ökade med 9,4 procent och överskottsgraden uppgick till 61,7 procent. Som alla andra bolag har vi påverkats av covid-19, men hittills är effekterna på verksamheten marginella. Vi har avtalat om förvärv av ett bostadsbestånd med 870 nyproducerade lägenheter i Stockholmsområdet samt mindre förvärv i Malmö och Helsingborg. Även i år kunde vi glädjas åt riktigt fina siffror i kundundersökningen med en ökning av serviceindex på 2,3 procentenheter. Möjligheterna framåt ser goda ut, trots den rådande omvärldssituationen.”

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 klockan 14.00. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden